Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου 2015

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΩΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΝ


 


Μονή Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος τοῦ Μεγάλου Μετεώρου

Ἀρχαῖοι Ἕλληνες φιλόσοφοι, ρήτορες, ἱστορικοί καί ποιητές

συνυπάρχουν στίς ἁγιογραφίες μαζί μέ τούς ἁγίους καί τούς προφῆτες


                           Σύνθεση ΠΑΖΛ καί ἐπιμέλεια παρουσίασης:  Εὐάγγελος ὁ Σάμιος 
 1η ΕΚΔΟΣΗ
Σειρά ἀναρτήσεων: Ἑλληνοχριστιανισμός


ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ  2015


ΣΧΟΛΙΟ ΠΑΖΛ:  Ἡ παροῦσα σύνθεση  ἔχει ὡς κεντρικό σημεῖο τήν ἀνάρτηση μέ θέμα«τήν Ἑλληνική Φιλοσοφία ὡς Παιδαγωγοῦ τῶν Ἑλλήνων πρός τόν Χριστιανισμόν»  τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου (α/α 1 & 2).  Πλαισιώθηκε δέ μέ  ἄλλες ἀναρτήσεις γιά τήν πληρέστερη παρουσίαση τοῦ θέματος καί τήν σφαιρικότερη  προσέγγισή του. Ἡ μέ α/α 1 ἀνάρτηση εἶναι στό πρωτότυπο, ἐνῶ ἡ μέ α/α 2 εἶναι ἡ ἴδια μέ τήν προαναφερθεῖσα, ἀλλά  σέ νεοελληνική ἀπόδοση.


Ἐπιλεκτικά καί περιληπτικά σᾶς παρουσιάζω μερικά στοιχεῖα τῆς παρούσης σύνθεσης:


Ἡ Ἑλληνική φιλοσοφία εἶναι ἡ θεμελιώδης ἀρχή, ἡ βάση καί τό θεμέλιο γιά μία ἀληθινή ἀνάπτυξη καί μόρφωση. Εἶναι ὁ παιδαγωγός τοῦ ἀνθρώπου. Αὐτή ὁδηγεῖ τά βήματά του πρός τήν εὐσέβεια. Αὐτή ὑπῆρξε ὁ διδάσκαλος τῆς ἀληθείας. Αὐτή ἐδίδαξε τόν ἄνθρωπο ποιός εἶναι, ποιά εἶναι ἡ ἀποστολή του στόν κόσμο καί ποιές πρέπει νά εἶναι οἱ πράξεις του. Αὐτή τόν ἐδίδαξε τήν ὕπαρξη τοῦ Θεοῦ, τήν σχέση τοῦ ἀνθρώπου πρός τόν Θεό καί τήν σχέση τοῦ Θεοῦ πρός τόν ἄνθρωπο. Τόν ἐδίδαξε τίς ἰδιότητες τοῦ θείου (Θεοῦ) καί τήν συγγένεια τοῦ ἀνθρώπου πρός Αὐτό. Ἡ Ἑλληνική φιλοσοφία ἐδίδαξε τήν πρόνοια τοῦ Θεοῦ γιά τήν ἀνθρωπότητα καί μέ τίς ὀρθές ἀπό τίς θεωρίες της χειραγώγησε ὡς παιδαγωγός τήν ἀνθρωπότητα πρός τόν Χριστό.