Δευτέρα 16 Μαΐου 2011

Λόγος και Αντίλογος Τεύχος 9

ΒΙΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ 
ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 
ΔΙΑΠΡΕΨΑΝΤΟΣ 
ΕΝ ΕΤΕΙ ΑΠΟ ΧΡΙΣΤΟΥ, υκ΄.
Από το Νέον Εκλόγιον του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου                                                                                              
   
  Ὁ μέγας ἀνάμεσα εἰς τούς διδασκάλους τῆς Ἐκκλησίας Ἅγιος 
Κύριλλος, ἦτον κατά τήν Πατρίδα Ἀλεξανδρεύς, ἀπό γονεῖς εὐσεβεῖς
καί εὐγενεῖς, ἀνεψιός ἐξ ἀδελφῆς Θεοφίλου Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας. 
Ἀνατραφείς δέ ἐλευθερίως, ἔγινε πολλά δόκιμος εἰς τήν φιλοσοφίαν 
ὁμοῦ καί ἀρετήν [ ... ] Εἰς τήν Πόλιν τῆς Ἀλεξανδρείας ἦτον μία παρθένος
φιλόσοφος, ὀνομαζομένη Ὑπατία, εὐσεβής, καί ἐνάρετος, θυγάτηρ Θεωνᾶ
τοῦ Φιλοσόφου· ἀπό τόν ὁποῖον διδασκομένη τήν Φιλοσοφίαν ἐκ ἱερᾶς 
της ἡλικίας, τοσοῦτον ἐπρόκοψεν, εἰς τρόπον, ὅτι ὑπερέβαινεν εἰς τήν
σοφίαν 
ὁλους τούς φιλοσόφους τοῦ τότε καιροῦ·
                                                                                                                                                                                                                                                                        
Ο ΑΓΙΟΣ ΚΥΡΙΛΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥ 
ΜΕ ΤΟΝ 
ΕΠΑΡΧΟ ΟΡΕΣΤΗ ΚΑΙ ΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΟ ΥΠΑΤΙΑ
Ἀ.Ἀρτέμη 
   Στήν ἐργασία αὐτή θά ἀναφερθοῦμε στίς σχέσεις ἑνός σπουδαίου πατρός 
τῆς ἀρχαίας Ἐκκλησίας τοῦ πατριάρχη Κυρίλλου Ἀλεξανδρείας μέ δύο 
ἐξέχοντα πρόσωπα τῆς πόλεως τῆς Ἀλεξάνδρειας,
τόν ἔπαρχο Ὀρέστη καί τή φιλόσοφο Ὑπατία.
 
                                                                                                                                                                                                                                                                        

Η ΥΠΑΤΙΑ ΣΤΟΝ ΠΑΠΥΡΟΣ-LAROUSSE-BRITANNIKA
Μιχαήλ Μανωλόπουλος                                                                                                                                                                               


   Tο ένθετο που προηγήθηκε είναι από την ελληνική έκδοση της 
εγκυκλοπαίδειας
ΠΑΠΥΡΟΣ-LAROUSSE-BRITANNIKA. Η υπογραφή στο τέλος ([Βr]) όπως 
μας πληροφορούν στην αρχή του έργου οι εκδότες σημαίνει ότι το 
άρθρο είναι μετάφραση από την εγκυκλοπαίδεια BRITANNIKA. 
Σίγουρα πρόκειται για μια σοβαρή εγκυκλοπαίδεια που όμως στο λήμμα
Υπατία έχει ανακρίβειες ή παραλείψεις.
                                                                                                                                                                                                                                                                        

Τι μαρτυροΥν οι αρχαΙες πηγΕς, χωρΙς αυθαΙρετους
ισχυρισμοΥς και ιδεολογικΕς ερμηνεΙες Η  
φιλΟσοφος  
ΥπατΙα απΟ τις πηγΕς

Tου Papyrus 52    


Συνέχεια ...                                                   
Ανακτήθηκε από τη διεύθυνση  
http://www.oodegr.com/neopaganismos/diogmoi/ypatia.htm#cite_ref-40 στις 7-5-2001
                                                                                                                                                                                                                                                                       
Η ΥπατΙα: Η ΣχολΗ καΙ Η διδασκαλΙα της
Δημήτριος Παλούκης                                                                                                                                                                                    

   
   Ἀντίθετα ἀπό ὅ,τι γενικῶς πιστεύεται, ἡ σπουδαιότερη ἐπιστήμων - 
φιλόσοφος τοῦ ἀρχαίου κόσμου, ἡ Ὑπατία, δέν γεννήθηκε τό 370, ἀλλ᾿ 
ἀρκετά
ἐνωρίτερα, γύρω στό 355 μ.Χ. στήν
Ἀλεξάνδρεια. Ἦταν κόρη τοῦ μαθηματικοῦ κι ἀστρονόμου Θέωνος. 
Πολλά πράγματα δέν εἶναι γνωστά σχετικά μέ τή
φιλοσοφία τοῦ 4ου αἰ. στήν Ἀλεξάνδρεια. Ὄχι ἔργο, ἤ ἀπόσπασμα, οὔτε 
κἄν τίτλος φιλοσοφικοῦ ἔργου τῆς Ὑπατίας δέν διεσώθη. 
Μόνον ἀναφορές γιά τίς περί τά μαθηματικά καί τήν ἀστρονομία ἐργασίες - 
μελέτες της υπάρχουν.

(Ἀπό το βιβλίο τοῦ Δ. Παλούκη ΣΥΝΕΣΙΟΣ ΚΥΡΗΝΗΣ ΕΝ ΟΙΚΩ ΦΙΛΟΣΟΦΩΝ ΚΑΙ 
ΕΝ ΔΗΜΩ ΦΙΛΟΜΥΘΩΝ Η 105Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ”, Ἀθήνα 2005)

                                                                                                                                                                                                                                                                        
Ο ΘΡΥΛΟΣ ΤΗΣ ΥΠΑΤΙΑΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ  
Η σύγχρονη παράδοση
Maria.Dzska                                                                                                                                                                                           
   Πολύ πριν από τις πρώτες προσπάθειες των λογίων για την ανασύνθεση
μιας ακριβούς εικόνας της Υπατίας, η ζωή της - τονισμένη από τις
δραματικές συνθήκες του θανάτου της - είχε ήδη  περάσει στη σφαίρα 
του θρύλου. Καλλιτεχνικά εξωραϊσμένος, αλλά παραμορφωμένος από 
συναισθήματα και ιδεολογικές προκαταλήψεις, ο θρύλος αυτός απέκτησε
τεράστια δημοτικότητα  επί ολόκληρους αιώνες, παρεμποδίζοντας τις 
προσπάθειες των μελετητών για μια αντικειμενική παρουσίαση της ζωής 
της Υπατίας, κάτι που εξακουλουθεί να υφίσταται ακόμα και σήμερα.

(Από το βιβλίο της Maria Dzielska Υπατία η Αλεξανδρινή”, Εκδ. Ενάλιος 1997)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου